1667463015 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือนตุลาคม กิจกรรมออกให้บริการยืม-คืนหนังสือสื่อ ณตลาดสดเทศบาลตำบลนาหว้า